#Изкореняване на основаното на пола насилие в баскебола (Canceling Gender-Based Violence in Basketball "CGBV in Basket") е Еразъм + проект, който се провежда от декември 2022 г до ноември 2024 г.

Съгласно Предложението на Европейската комисия от 8 март 2021 г., в което се обръща внимание на основаното на пола насилие, пандемията КОВИД -19 е засилила проблема с този вид насилие. Според широко проведено в страните от Европейския съюз френско изследване, една трета от жените в Европейския съюз са преживели физическо или сексуално насилие след навършването на 15 год. възраст. В областта на спорта има непропорционално количество насилие срещу жените спортистки, понеже половите стереотипи водят до липса на уважение и респект към огромен брой състезателки в глобален мащаб. Физическото и психическото здраве на жертвите може да претърпи непоправими последствия след всяка насилствена злоупотреба, насочена срещу жените и хората като цяло. Към момента за феномена на физическото и психичското насилие срещу жените все още няма пълни данни, понеже случаите не се докладват. В страните от Европейския съюз концепцията „основано на пола насилие“ е непозната в спортния контекст. Крайно време е всички да са наясно, че жените и мъжете са равни и се допълват и не трябва да има дискриминация в обществото и специално в областта на спорта. # Cancel GBV in Basket цели да се справи с празнината между проблема и начините за решаването му, да окуражи жертвите да споделят мислите си с треньорите си, да образова спортистите как да не нараняват други хора и да създаде система за управление на случаите, която да елиминира проблемите с насилието. CGBV in Basket е сътрудничество между баскетболни федерации, а именно гръцката, кипърската, българската и федерацията на Северна Македония, както и социални изследователи от АКМИ (AKMI) и Центъра за социални иновации (CSI – CY).

Цели

СЦ1

Ранно установяване на девиантно поведение на спортисти в баскетбола, за да се осигури високо ниво на сигурност в баскетбола

СЦ2

Активно ангажиране на спортистите в дейностите, за да се елиминира ОПН

СЦ3

Осигуряване на психологическа и правна подкрепа, съобразена с нуждите на жертвите в баскетбола

СЦ4

Повишаване на осъзнатостта относно изкореняването на ОПН на ниво Европейски съюз

Целеви групи

Баскетболните треньори, треньорите по физическа подготовка и щаба, които ще бъдат обучени как да разкриват ранните знаци на девиантно поведение на спортистите, за да се избегнат акспекти на спортната култура, които може да доведат до нездрави и неподходящи взаимоотношения чрез разпознаването на основаното на пола насилие в баскетбола

Уязвимите жертви и специално състезателките от баскетболната общност, които страдат от какъвто и да е вид злоупотреба или дискриминация ще бъдат подпомогнати с правна или психологическа помощ за тяхното укрепване. Ние ще включим в целевата група състезатели, които са преживели агресивно поведение от съотборници, полова дискриминация или вскакъв вид изключване или насилие в баскетболната среда.

Баскетболните състезатели, които ще бъдат ангажирани с дейности за когнитивна поведенческа терапия за елиминирането на основаното на пола насилие още в началната фаза на баскетболните им занимания. Баскетболистите ще научат какво е основано на пола насилие, формите, в които може да се изяви, характеристики на жертвите и насилниците, както и влиянието му върху обществото, за предпазването от инциденти с насилие.

Националните баскетболни федерации, които са отговорни за разкриването и справянето с девиантното поведение на младите спортисти чрез въвеждането на система за справянето със случаите, която ще оценява и следи за инциденти с насилие чрез определяне на техническите изисквания за справяне със случаите на основано на пола насилие като осигурява подкрепа, съобразена със специфичните нужди на жертвите на насилие срещу жените.

Заинтересуваните лица, а именно спортните федерации, баскетболните организации, спортните психолози и широката общественост в процеса на установяване на по-приобщаваща обстановка за жените спортистки без полови стереотипи и дискриминация.

Работни пакети

Проектът има общо пет работни пакета:

РП1: Мениджмънт и координация на проекта
РП2: Ранно разкриване на основано на пола насилие в баскетбола
РП3: Дейности за когнитивна поведенческа терапия за справяне с основаното на пола насилие и дискриминация на състезателите
РП4: Система за управление на случаите за справяне с основаното на пола насилие (ОПН) и дискриминация в спорта
РП5: Дейности за азпространение и комуникация